Предстоящи курсове

Курс-обучение по:
Курс Измерител ел.параметри
Измерване на ел. импеданс, ток,напрежение, съпротивление на заземител, изолация. Нормативна база, оценка на съответствието. По заявка.
Курс обучение Домоуправител
Повишаване ефективността на управление на етажната собственост. Домоуправителят - професионалист в работата си. По заявка.
Монтьор фотоволтаици
Монтьор на фотоволаични съоръжения и инсталации.
Енергетик обучение
за енергетик или лице отговорно за енегрообзавеждането. По заявка.
дневни, вечерни и съботно-неделни 0878-203-823

Курс обучение Измерители

Курс Домоуправител


Partners:
SiteGround web hosting
Примерни тестове ПДФ Печат Е-мейл
top

Т Е С Т

За проверка на знанията

по „ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА ПО ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕТО С НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000 V ” (Дв. бр. 21 от 11.03.2005 г)

потвърждаване/придобиване на ............ квалификационна група, дата: .......................... г.

 

Фирма: ..........................................................

Име, презиме, фамилия на изпитвания:……………………………………………………………..

Длъжност:……………………………………………………………………………………………….....

Месторабота:……………………………………………………………………………………………...

Трудов стаж по специалността:………………………………………………………………………..

Притежавана квалификационна група:……………………………………………………………….

Попълва се за ІV и V квалификационна група

Член

Въпрос

Задраскай

верния

отговор

Въпроси

1

2

3

4

182

1.

Наличието и състоянието на защитните средства, които се намират в експлоатация, се проверяват от упълномощени от работодателя лица:

 

 

1.1.

Веднъж годишно

 

 

1.2.

Не се проверяват

 

 

1.3.

На три месеца

 

 

1.4.

Веднъж на пет години

33

2.

Инструктажът на работното място преди възлагане на самостоятелна работа е:

 

 

2.1.

препоръчителен

 

 

2.2.

желателен

 

 

2.3.

задължителен

 

 

2.4.

не е задължителен

34

3.

Периодичният инструктаж се провежда от лицето отговорно за електрообзавеждането (енергетика), не рядко от:

 

 

3.1.

Веднъж годишно

 

 

3.2.

Един път на три месеца

 

 

3.3.

Всеки месец

 

 

3.4.

ежедневно

Попълва се за всички квалификационни групи

1

2

3

4

144

4.

Заземяването на тоководещи части се осъществява посредством стационарни и преносими заземители:

 

 

4.1.

непосредствено след проверката за отсъствие на напрежение;

 

 

4.2.

непосредствено след изключване на напрежението;

 

 

4.3.

без изключване на напрежението

 

 

4.4.

без изключване на напрежението, ако се поставят предупредителни табели

139

140

5.

Проверката за отсъствие на напрежение се извършва с:

 

 

5.1.

с технически изправен стандартен указател за съответното напрежение или с преносим волтметър

 

 

5.2.

с лампа с нажежаема жичка (контролна лампа) като указател за напрежение

 

 

5.3.

с фазомер

 

 

5.4.

не се проверява

59

6.

Лица с явни признаци на заболяване, в нетрезво състояние или под въздействието на опиати:

 

 

6.1.

се допускат до работа само с придружител

 

 

6.2.

се допускат до работа

 

 

6.3.

се допускат до работа след инструктаж

 

 

6.4.

не се допускат до работа

МЗ

7.

Първата помощ на пострадал от електрически ток се състои в:

 

 

7.1.

освобождаване на пострадалия, по възможно най-бързия начин от напрежението, под което е попаднал, като лицето, извършващо освобождаването вземе необходимите мерки срещу попадане под напрежение

 

 

7.2.

уведомява се ръководството

 

 

7.3.

уведомява се личния лекар

 

 

7.4.

събира се бригада от поне 4 човека

МЗ

8.

До лекарската помощ на пострадал от електрически ток:

 

 

8.1.

трябва да продължи до пристигането на лекарски екип или до транспортирането му в здравно заведение

 

 

8.2.

продължава до пристигане на ръководителя

 

 

8.3.

започва след постъпването в болница

 

 

8.4.

започва след пристигане на лекаря

МЗ

9.

Всеки свързан с обслужването на електрически съоръжения, машини, уреди, апарати и устройства трябва да:

 

 

9.1.

знае как да оказва първа медицинска помощ на пострадал от електрически ток до предаването му на медицински екип

 

 

9.2.

чака медицински екип като охранява пострадалия

 

 

9.3.

уведомява писмено здравното заведение, че има пострадал от ел. ток

 

 

9.4.

не е длъжен да оказва до лекарска помощ

 

Т Е С Т

За проверка на знанията

по „ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА В НЕЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ТОПЛОФИКАЦИОННИ ЦЕНТРАЛИ И ПО ТОПЛОПРЕНОСНИ МРЕЖИ И ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ
(обн.,ДВ,бр.32 от 20 април 2004 г.)

за

потвърждаване/придобиване на ..ІІІ-та.... квалификационна група, дата: .......................... г.

Фирма: ..........................................................

Име, презиме, фамилия на изпитвания:……………………………………………………………..

Длъжност:……………………………………………………………………………………………….....

Месторабота:……………………………………………………………………………………………...

Трудов стаж по специалността:………………………………………………………………………..

Притежавана квалификационна група:……………………………………………………………….

Член

Въпрос

Задраскай

верния

отговор

Въпроси

1

2

3

4

37

1.

Може ли работодателят да изисква от работещите да използват непроверени, неизпитани по съответния ред и с изтекъл срок на годност лични и колективни средства за защита:

 

 

1.1.

Да ако са здрави

 

 

1.2.

Не

 

 

1.3.

Да

 

 

1.4.

Да само веднъж

39

2.

При извършване на работи от външна фирма в неелектрически уредби и мрежи по договор работодателя на тази:

 

 

2.1.

Носи отговорност за подбора и професионалния опит на своя персонал

 

 

2.2.

Не носи отговорност за подбора и професионалния опит на своя персонал

 

 

2.3.

Не носи отговорност за подбора , професионалния опит и здравето на своя персонал

 

 

2.4.

Не носи отговорност за подбора , професионалния опит и действията  на своя персонал

89

3.

Болни, преуморени, нетрезви, психически разстроени, с липсващи или с изтекъл срок на валидност удостоверения лица:

 

 

3.1.

Се допускат до работа

 

 

3.2.

Не се допускат до работа

 

 

3.3.

Допускат се до работа само ако има лица които отговарят за тях

 

 

3.4.

Допускат се до работа с повишено внимани

159

4.

Оперативните превключвания в неелектрически уредби/мрежи с постоянно дежурство се извършват само от:

 

 

4.1.

дежурния оперативен персонал, който ги обслужва;

 

 

4.2.

Външна фирма;

 

 

4.3.

директора

 

 

4.4.

Управителя на външната фирма

460

5.

Заповеди и нареждания, които противоречат на този правилник са:

 

 

5.1.

забранени

 

 

5.2.

разрешени

 

 

5.3.

разрешени с повишено внимание

 

 

5.4.

разрешени само веднъж

§3.13

6.

"Неелектрическа уредба" е:

 

 

6.1.

Електрическа уредба без ток

 

 

6.2.

Електрическа уредба

 

 

6.3.

сграда

 

 

6.4.

съвкупност от машини, апарати, съоръжения, линии и спомагателното им обзавеждане, строителни конструкции и сгради, предназначени за производство, преобразуване, пренос, разпределение и използване на неелектрическа енергия

§3.9.

7.

 

"Изпълнител на работата" е:

7.1.

работника

7.2.

служителя

7.3.

е лицето, на което е възложено с наряд или с нареждане да организира и ръководи трудовия процес при извършване на работа от бригада в състав от двама и повече работници

7.4.

Ръководителя

МЗ

8.

Първата помощ на пострадал от електрически ток се състои в:

 

 

7.1.

освобождаване на пострадалия, по възможно най-бързия начин от напрежението, под което е попаднал, като лицето, извършващо освобождаването вземе необходимите мерки срещу попадане под напрежение

 

 

7.2.

уведомява се ръководството

 

 

7.3.

уведомява се личния лекар

 

 

7.4.

събира се бригада от поне 4 човека

МЗ

9.

До лекарската помощ на пострадал:

 

 

8.1.

трябва да продължи до пристигането на лекарски екип или до транспортирането му в здравно заведение

 

 

8.2.

продължава до пристигане на ръководителя

 

 

8.3.

започва след постъпването в болница

 

 

8.4.

започва след пристигане на лекаря

МЗ

10.

Всеки свързан с обслужването на неелектрически съоръжения, машини, уреди, апарати и устройства трябва да:

 

 

9.1.

знае как да оказва първа медицинска помощ на пострадал до предаването му на медицински екип

 

 

9.2.

чака медицински екип като охранява пострадалия

 

 

9.3.

уведомява писмено здравното заведение, че има пострадал

 

 

9.4.

не е длъжен да оказва до лекарска помощ