Предстоящи курсове

Курс-обучение по:
Курс Измерител ел.параметри
Измерване на ел. импеданс, ток,напрежение, съпротивление на заземител, изолация. Нормативна база, оценка на съответствието. По заявка.
Курс обучение Домоуправител
Повишаване ефективността на управление на етажната собственост. Домоуправителят - професионалист в работата си. По заявка.
Монтьор фотоволтаици
Монтьор на фотоволаични съоръжения и инсталации.
Енергетик обучение
за енергетик или лице отговорно за енегрообзавеждането. По заявка.
дневни, вечерни и съботно-неделни 0878-203-823

Partners:
SiteGround web hosting
Обучение по ЗБУТ за работещи и служители
ЗБУТ - обучение

Периодичните обучения на работещите се провеждат в зависимост от:

  •  условията, в които изпълняват трудовите си задължения,
  • действащата нормативна база - изисквания за безопасност и здраве при работа.

и включват:

  • задължения на работещите - спазване на мерките за безопасна работа, работно облекло, знаци и табели
  • наредби и правилници, касаещи дейността на фирмата/предприятието/, в които работят и преките им трудови задължения
  • действие при аварии и бедствия
  • оказване на първа долекарска помощ

Наредби, включвани в периодични обучения по здравословни и безопасни условия на труд /ЗБУТ/:

- Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд - от 16 декември 2009 г.

- Наредба № Iз-2377 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите - от 15 септември 2011 г.

- Наредба № 7 за минималните изисквания за -здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване - от 23 септември 1999/с изменения и допълнения в сила от 05.11.2004 г./

- Наредба № 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място - от 19.04.2001 г.

- Наредба № РД-07/8 за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа - от 20 декември 2008 г.

- Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане - от 19.08.2008 г.

- Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси