Предстоящи курсове

Курс-обучение по:
Курс Измерител ел.параметри
Измерване на ел. импеданс, ток,напрежение, съпротивление на заземител, изолация. Нормативна база, оценка на съответствието. По заявка.
Курс обучение Домоуправител
Повишаване ефективността на управление на етажната собственост. Домоуправителят - професионалист в работата си. По заявка.
Енергетик обучение
за енергетик или лице отговорно за енегрообзавеждането. По заявка.
Монтьор фотоволтаици
Монтьор на фотоволаични съоръжения и инсталации.
дневни, вечерни и съботно-неделни 0878-203-823

Partners:
SiteGround web hosting
СПЕЦИАЛИСТ ПОД НАЕМ Печат Е-мейл

      specialist pod naem

За да изпълните задълженията си като работодател или когато имате нужда от висококвалифициран доказан специалист не е необходимо да назначавате допълнително персонал - имате възможност на ползвате нашите специалисти "под наем" толкова време, колкото са ви необходими. Предлагаме различни видове договори за сервиз, техническо обслужване, абонамент и др., според вашата необходимост. Специалистите работещи при нас са висококвалифицирани с опит в следните области:

  ЕНЕРГЕТИК

Законови изисквания:

Задължения на работодателя и работниците за осигуряване на безопасност при работа – според Правилника за безопасност и здраве при работа с електрообзавеждането до 1000 V.

Чл. 67. Работодателят е длъжен да:

1. назначи лице, отговорно за електрообзавеждането (енергетик), което отговаря за изправното състояние и безопасната експлоатация на електрообзавеждането, има електротехническа подготовка и е преминало обучение и проверка на знанията по определения в правилника ред;

2. осигури необходимия персонал с електротехническа подготовка;

3. осигури здравословни и безопасни условия на труд на работниците;

4. утвърди длъжностни инструкции и вътрешни инструкции за безопасност при работа за работи и дейности, които не са обхванати от този правилник;

5. осигури обучение и проверка на знанията на персонала съгласно изискванията на този правилник и Наредба № 4 за техническа експлоатация на енергообзавеждането;

6. осигури необходимите лични предпазни средства и средства за колективна защита.

Чл. 69. (1) Когато условията по чл. 68 не могат да се спазят, потребителят възлага на специализирана външна фирма да извършва сервизно обслужване и ремонт на електрообзавеждането му по договор.

(2) Външната фирма по ал. 1 носи пълна отговорност за изправното състояние и безопасната експлоатация на електрообзавеждането.

(3) Допуска се работите по ал. 1 да се извършват от физическо лице, което има изискващата се квалификационна група.

Нашите електроинженери притежават V-та квалификационна група по Правилника и необходимите знания за организиране на всички изисквани мерки по електробезопасност.

 

          СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗБУТ

1.      Законови изисквания -  Задължения на Работодателя:

Глава трета от ЗЗБУТ
ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И
БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
Чл. 14. (1) (Доп. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., изм. и доп., бр. 40 от 2007 г.) Юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи, юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява временна заетост, както и лицата, които за своя сметка работят сами или в съдружие с други, са длъжни да осигурят здравословни и безопасни условия на труд във всички случаи, свързани с работата, както на работещите, така и на всички останали лица, които по друг повод се намират във или в близост до работните помещения, площадки или места.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г.) Лицата по ал. 1 носят отговорност за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд независимо от задълженията на работещите по този закон, както и от това дали тази дейност се осъществява от техни органи или е възложена на други компетентни служби или лица.

2.       Възможности на Специалиста ни  по ЗБУТ

-       Да запознае Работодателя с отговорностите, които има по ЗЗБУТ/Закон за здравословни и безопасни условия на труд/

-       Съдейства за набелязване на мерките и организиране на мероприятията необходими за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд .

-       Изготвя необходимите документи

           ПРОЕКТАНТ

Разполагаме с проектанти членове на КИИП притежаващи пълна проектантска правоспособност в следните области:

- Проектиране на електро силнотокови, слаботокови и телекомуникационни инсталации. Осъществяване на надзор при изпълнението на проекта.

- Обществено и промишлено проектиране, технологии. Технологичен надзор.

           ЕЛЕКТРОТЕХНИК

Нашата бригада от електротехници извършва в най-кратки срокове отстраняване на аварии, монтаж на машини и оборудване, ремонт и монтаж на електрически инсталации.

           ЕЛЕКТРОМОНТЬОР

Имате нужда от монтьор на електрически инсталации - нашата бригада е на ваше разположение.

           ТЕХНИК  ВиК

Екип ВиК специалисти извършва монтаж и ремонт на ВиК инсталации. 

           ДИЗАЙНЕР

Уникален графичен дизайн

При нужда свържете се с нас СПЕЦИАЛИСТ ПОД НАЕМ. 

обратно в Начало

mw_joomla_logo1