Предстоящи курсове

Курс-обучение по:
Курс обучение Домоуправител
Повишаване ефективността на управление на етажната собственост. Домоуправителят - професионалист в работата си. По заявка.
Курс Измерител ел.параметри
Измерване на ел. импеданс, ток,напрежение, съпротивление на заземител, изолация. Нормативна база, оценка на съответствието. По заявка.
Енергетик обучение
за енергетик или лице отговорно за енегрообзавеждането. По заявка.
Монтьор фотоволтаици
Монтьор на фотоволаични съоръжения и инсталации.
дневни, вечерни и съботно-неделни 0878-203-823

Partners:
SiteGround web hosting
Печат Е-мейл

1. ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА В ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ТОПЛОФИКАЦИОННИ ЦЕНТРАЛИ И ПО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МРЕЖИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 92 ОТ 2013 Г.)

ИЗДАДЕН ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА И ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕСУРСИ В сила от 29.08.2004 г.
Обн. Д

2. ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА В НЕЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ТОПЛОФИКАЦИОННИ ЦЕНТРАЛИ И ПО ТОПЛОПРЕНОСНИ МРЕЖИ И ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ /изм.- ДВ, бр. 92 от 2013 г./
(обн.,ДВ,бр.32 от 20 април 2004 г.)

3.  ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА ПО ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕТО С НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000 V 

(обн.,ДВ,бр.72 от 20 август 2013 г.)

4. НАРЕДБА № 16-116 от 8 февруари 2008 т. ЗА ТЕХНИЧЕСКАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕНЕРГООБЗАВЕЖДАНЕТО (НТЕЕ)

(обн., ДВ, бр. 26 от 07.03.2008 г.)

5. НАРЕДБА № 3 от 9.06.2004 г. ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕДБИ И ЕЛЕКТРОПРОВОДНИТЕ ЛИНИИ (НУЕУЕЛ)

6. НАРЕДБА № 4 от 22 декември 2010 г. ЗА МЪЛНИЕЗАЩИТАТА НА СГРАДИ, ВЪНШНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ОТКРИТИ ПРОСТРАНСТВА

(обн. ДВ. бр.6 от 18 януари 2011 г.)

7.  ЗАКОН
за здравословни и безопасни условия на труд
- ЗБУТ

8. НАРЕДБА № 3 за технически правила и нормативи за КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИТЕ РАБОТИ /обн. ДВ, бр.78 от 2007 г./

Учебният център при ЕЛКБ извършва обучение за придобиване/защитаване/ на квалификационна група според цитираните по горе правилници - за повече информация и връзка с нас - УЧЕБЕН ЦЕНТЪР.

обратно в Начало

mw_joomla_logo1