Предстоящи курсове

Курс-обучение по:
Курс обучение Домоуправител
Повишаване ефективността на управление на етажната собственост. Домоуправителят - професионалист в работата си. По заявка.
Курс Измерител ел.параметри
Измерване на ел. импеданс, ток,напрежение, съпротивление на заземител, изолация. Нормативна база, оценка на съответствието. По заявка.
Монтьор фотоволтаици
Монтьор на фотоволаични съоръжения и инсталации.
Енергетик обучение
за енергетик или лице отговорно за енегрообзавеждането. По заявка.
дневни, вечерни и съботно-неделни 0878-203-823

Курс обучение Измерители

Курс Домоуправител


Partners:
SiteGround web hosting
Програма за обучение ПДФ Печат Е-мейл
top

  Учебна програма

 

За провеждане на занятията по изучаване на “Правилник по безопасност на труда при експлоатация на електрическите уредби и съоръжения”- ІІІта квалификационна група 

Теми

Часове

1

2

3

1

1.1.   Електро травматизъм. Въздействие на електрическия ток върху човека.

1.2.   Фактори влияещи върху поражението от електрически ток:

-          сила на тока, преминаващ през човека;

-          продължителност на преминаване на тока през човека;

-          път на тока през тялото на човека;

-          вид и честота на тока, преминаващ през човека;

-          индивидуални качества на човека.

1.3.  Разглеждане на характерни електро злополуки и причините за тях.

2

2

2.1.     Електро безопасност. Защитни мероприятия.

2.2.     Област и ред на приложение на правилника.

2.3.     Термини, определения и основни положения по безопасност на труда.

1

3

3.  Изисквания за квалификация на персонала по безопасност на труда.

1

4

4.1.     Работа с електрически и инсталации в жилищни, комунално-битови и обществени сгради.

4.2.     Работа с ръчни електрически инструменти, преносими електрически лампи и трансформатори.

4.3.     Електрически уредби, съоръжения и инсталации с временен характер на монтаж и експлоатация.

4.4.     Работа с товароподемни машини и съоръжения

4.5.     Обслужване на електрозаваръчни машини и съоръжения.

4.6.     Обслужване на акумулаторни батерии и зарядните им устройства.

4.7.     Замяна на предпазители.

2

5

Правила за използване на защитни средства в електрическите уредби.

1

6

До лекарска помощ при въздействие на електрически ток върху човека. Практически упражнения на обучаваните вкл. и на манекен за оказване на до лекарска помощ при спиране на дишането.

1

7

7.1.     Организация на оперативното обслужване на електрическите уредби и съоръжения:

-          оперативно обслужване;

-          ред на приемане и предаване на смяната;

-          извършване на прегледи в електрическите уредби;

-          ред на съхранение и предаване на ключовете от помещенията на електрическите уредби.

1

8

8.1.     Организационни мероприятия, осигуряващи безопасността на работата:

-          общи положения;

-          оформяне на работата с наряд или без наряд (с устно нареждане);

-          права и задължения на лицата, отговорни за безопасността;

-          обучение на персонала и проверка на знанията по безопасност на труда;

8.2.  Оформяне на документацията.

1

9

9.1.Технически мероприятия за осигуряване на безопасността:

-          работа с частично или пълно изключване на напрежението;

-          изключване на напрежението;

-          окачване на табелки и ограждане на работното място;

-          проверка за отсъствие на напрежение;

-          поставяне и сваляне на преносими заземители.

9.2. Експлоатация на кабелни линии и подземни електрически съоръжения:

-          общи указания;

-          изкопни работи;

-          монтажни работи;

-          изпитване на кабелни линии.

1

10

10.1. Обслужване на електрически двигатели, силови трансформаторни постове.

10.2.      Двигател-генератори за променливо напрежение.

10.3.      Обслужване на измервателни уреди, релейна защита, вторични вериги, устройства на автоматиката, телемеханиката и свръзките.

10.4.      Ел. измервания с преносими уреди.

2

11

11.1.      Работа с изолирани платформи, подвижни и преносими стълби, повдигателни механизми и приспособления:

-          работа в открити електрически уредби;

-          работа по въздушни електропроводи.

11.2.  Експлоатация на електрическите уредби и съоръжения в опасна, особено опасна, пожароопасна и взривоопасна среда.

1

12

Практически занятия:

12.1.      Проверка на ръчни ел.инструменти, преносими лампи, трансформатори и други.

12.2.      Външен преглед и начин на употреба на защитни средства.

12.3.      Проиграване на работа по наряд.

1


 

Учебна програма 

За провеждане на занятията по изучаване на “Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топло преносни мрежи и хидротехнически съоръжения” 

Теми

Ча-сове

І гр

Ча-сове

ІІ,ІІІ гр

Ча-сове

ІV,V гр

1

2

3

4

5

1

1.1.   Видове травматизъм.

1.2.   Фактори влияещи върху поражението от злополука.

1.3.  Разглеждане на характерни злополуки и причините за тях. Професионален риск при работа в неелектрически уредби/мрежи.

1

1

2

2

2.1.     Безопасност при работа. Защитни мероприятия.

2.2.     Област и ред на приложение на правилника.

2.3.     Термини, определения и основни положения по безопасност на труда.

0,5

1

1

3

3.1.   Изисквания за квалификация на персонала за безопасност при работа.

3.2.   Квалификационни групи за безопасност при работа по неелектрически уредби и мрежи, изисквана по този правилник.

0,5

1

1

4

4.1.     Обслужване и ремонт на В и К и други неелектрически  инсталации в жилищни, комунално-битови и обществени сгради.

4.2.     Обслужване и ремонт на сгради, покриви, строителни конструкции.

4.3.     Електрически уредби, съоръжения и инсталации.

4.4.     Работа с товароподемни машини и съоръжения

4.5.     Обслужване на електрозаваръчни машини и съоръжения.

4.6.     Уредби и инсталации под налягане.

4.7.     Извършване на манипулации и превключвания на неелектрическа уредба/мрежа.

2

2

2

5

Правила за използване на защитни средства и умения за прилагането им в неелектрическите уредби.

0,5

1

1

6

6.1.  До лекарска помощ при въздействие на електрически ток върху човека. Практически упражнения на обучаваните вкл. и на манекен за оказване на до лекарска помощ при спиране на дишането.

6.2.  До лекарска помощ  при  травми, рани, счупвания, изгаряния, загуба на съзнание.

1

1

1

7

7.1.     Организация на оперативното обслужване на неелектрическите уредби и съоръжения:

-          оперативно обслужване;

-          ред на приемане и предаване на смяната;

-          извършване на прегледи в неелектрическите уредби;

-          оперативни превключвания;

-          ред на съхранение и предаване на ключовете от помещенията на неелектрическите уредби.

0,5

1

2

8

8.1.     Организационни мероприятия, осигуряващи безопасността на работата:

-          общи положения;

-          оформяне на работата с наряд или без наряд (с устно нареждане);

-          права и задължения на лицата, отговорни за безопасността;

-          обучение на персонала и проверка на знанията по безопасност на труда;

8.2.  Оформяне на документацията.

0,5

1

2

9

9.1.Технически мероприятия за осигуряване на безопасността:

-          работи с пълно изключване на енергийния носител

-          работа с частично изключване/ спиране на енергийния носител;

-          работи без изключване/ спиране на енергийния носител;

-          окачване на временни знаци, табелки и ограждане на работното място, заключващи и застопоряващи устройства;

-          проверка за отсъствие на вредности и потенциални опасности;

-          пробно включване на неелектрическа уредба/мрежа;

-          разрешение за включване след окончателно завършване на работа

9.2. Експлоатация на кабелни линии и подземни електрически и неелектрически съоръжения:

-          общи указания;

-          изкопни работи;

-          монтажни работи;

1

2

4

10

10.1. Оперативно обслужване на неелектрически уредби/мрежи.

10.2.      Гориво-транспортно стопанство, течни горива, газово стопанство.

10.3.      Котелни уредби, паротурбинни уредби, газотурбинни уредби

10.4.      Технологични измервания, сигнализации, защити и автоматизация на производствени процеси.

10.5.      Хидротехнически съоръжения.

10.6.      Компресорни уредби.

10.7.      Абонатни станции.

0

2

2

11

11.1.  Устройство на неелектрическите уредби и мрежи

11.2.  Обслужване на неелектрическите уредби и мрежи

11.3.  Аварийни ситуации при работа в неелектрическите уредби и  мрежи

0,5

2

3

12

12.1.  Работа с изолирани платформи, подвижни и преносими стълби, повдигателни механизми и приспособления:

-          работа в открити електрически уредби;

-          работа по въздушни електропроводи.

12.2.  Експлоатация на електрическите уредби и съоръжения в опасна, особено опасна, пожароопасна и взривоопасна среда.

1

1

2

13

Практически занятия:

13.1.Външен преглед и начин на употреба на защитни средства.

13.2.Проиграване на работа по наряд.

13.3.Проиграване на аварийна ситуация

1

1

2